Obračun Honorara

Honorar ovlaštenog predstavnika zgrade predstavlja financijsku nagradu za poslove koje isti obavlja u ime suvlasnika zgrade. Honorar se isplaćuje mjesečno a njegov iznos ovisi o dogovoru suvlasnika zgrade i određuje se Međuvlasničkim ugovorom.Prema važećem Pravilniku o porezu na dohodak svi honorari moraju se isplaćivati na žiro račun. Pod honorarima se misli na povremene poslove koji se obavljaju temeljem Ugovora o djelu. To su najčešće na stambenoj zgradi predstavnik suvlasnika, čistačica, rukovatelj kotlovnicom te domar.

Od 01.01.2003. uvededeni su i obavezni doprinosi na honorare.
Upravitelj zgrade isplaćuje honorar i OBVEZAN je uplatiti i sva davanja (poreze i doprinose) za honorarnog djelatnika.
Upravitelj zgrade svaki mjesec podnosi JOPPD obrazac  Poreznoj upravi kao i godišnju potvrdu honorarnom djelatniku o ukupnim isplaćenim honorarima , porezima i doprinosima.