Zaštita od požara

Evakuacijski put

Evakuacijski ili izlazni put iz građevine čine posebno projektirani i izvedeni putovi koji vode od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog prostora u građevini, čije značajke (otpornost na požar, širina, visina, označavanje, nužna rasvjeta i dr.) omogućuju da osobe zatečene u požaru mogu sigurno (samostalno ili uz pomoć spasitelja) napustiti građevinu,– evakuacija je izlaženje odnosno zbrinjavanje osoba iz ugrožene građevine ili dijela građevine, odnosno požarnog sektora, na siguran prostor ili na vanjski slobodni prostor.

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
NN 92/10

Članak 2.
(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:
1) Požar je samopodržavajući proces gorenja koji se nekontrolirano širi u prostoru.
2) Gorenje je brza kemijska reakcija neke tvari s oksidansom, najčešće s kisikom iz zraka u kojoj nastaju produkti gorenja te se oslobađa toplina, plamen i svjetlost.
3) Tehnološka eksplozija je naglo širenje plinova uslijed gorenja ili druge kemijske reakcije.
4) Požarni rizik je vjerojatnost nastanka požara u danim procesima ili stanjima.
5) Ugroženost od požara je potencijalna opasnost od požara za zdravlje ili život ljudi i materijalnih dobara.
6) Otpornost na požar je sposobnost dijela građevine da kroz određeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R) i/ili cjelovitost (E) i/ili toplinsku izolaciju (I) i/ili drugo očekivano svojstvo, kako je propisano normom o ispitivanju otpornosti na požar.
7) Reakcija na požar je doprinos materijala razvoju požara uslijed vlastite razgradnje do koje dolazi izlaganjem tog materijala određenim ispitnim uvjetima.
8) Neposredna opasnost je stanje visokog požarnog rizika, koje može u bliskoj budućnosti dovesti do požara.
9) Evakuacijski put iz građevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog prostora u građevini, čije značajke (otpornost i reakcija na požar, širina, visina, označavanje, protupanična rasvjeta i dr.) omogućuju da osobe zatečene u požaru mogu sigurno (samostalno ili uz pomoć spasitelja) napustiti građevinu.

Hidrantska mreža

Hidrantska mreža za gašenje požara skup je cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina.

Za zaštitu objekata projektiraju se i izvode vanjske i unutarnje hidrantske mreže. Kod cjevovoda vanjske hidrantske mreže postavljaju se nadzemni ili podzemni hidranti.

Unutarnja hidrantska mreža mora biti izvedena na takav način da se ostvari
potpuno prekrivanje prostora koji se štiti najmanje s jednim mlazom vode.
U građevini koja se štiti unutarnjom hidrantskom mrežom za gašenje
požara, postavljaju se na cjevovod zidni hidranti koji moraju biti izvedeni
tako da omoguće sigurno i efikasno rukovanje i uporabu. Unutarnja
hidrantska mreža izvodi se kao mokra i suha.

Suhu hidrantsku mrežu danas najčešće susrečemo u javnim otvorenim, poluotvorenim i podzemnim garažama koje nisu grijane, ili u industrijskim pogonima koji su poluotvorenog ili otvorenog tipa i gdje grijanje prostora nije moguće, a hidrantska mreža je neophodna.

Suha hidrantska mreža izvodi se isto kao i mokra hidrantska mreža s klasičnim hidrantskim ormarićima ili s ormarićima s bubnjem. Jedina razlika između suhe hidrantske mreže i mokre hidrantske mreže je uvjet, da se svi cjevovodi suhe hidrantske mreže moraju moći potpuno ispraznici (drenirati) poslije upotrebe ili poslije tlačne probe.

SPRINKLER

Sprinkler uređaj za gašenje koristi vodu, te svojim aktiviranjem istovremeno uz gašenje vrši i automatsku dojavu požara. Ključni element sprinkler sustava čine sprinkler mlaznice koje reagiraju na porast temperature u prostoru koji se štiti.

Sprinkler uređaji kao najčešće ugrađivane protupožarne instalacije u svijetu, koriste se pri zaštiti različitih objekata od:

malih požarnih opterećenja: hoteli, biblioteke, bolnice, muzeji, dječje ustanove, škole itd.
srednjih požarnih opterećenja: garaže, restorani, robne kuće, pogoni, štamparije, prehrambena industrija, metalna industrija, prerada kože, drva, papira, plastike, pogoni tekstilne industrije itd.
velikih požarnih opterećenja: sve vrste skladišta, kemijska industrija, tvornice boja i lakova, skladište tekstilne industrije, lakirnice, hangari itd.

Prednosti sprinkler uređaja očituju se u jednostavnom održavanju, visokoj efikasnosti gašenja i nepostojanju lažnih alarma. U slučaju požara aktiviraju se samo one mlaznice koje se nalaze u dijelu prostora koji je zahvaćen požarom, tako da su minimalne štete od djelovanja vode u štićenom prostoru.
Princip rada sprinkler sustava
Temperatura aktiviranja sprinkler mlaznice viša je za oko 30°C od najviše očekivane radne temperature okoline. Pri pojavi požara i porastom temperature dolazi do aktiviranja sprinkler mlaznica čime je omogućen izlaz vode iz cjevovoda pod tlakom od najviše 10 bara koji je spojen na izvor vode. Princip dojave požara kod sprinkler sustava zasniva se na padu tlaka u cjevovodu do kojeg dolazi uslijed otvaranja sprinkler mlaznice.
Ovisno o minimalnoj temperaturi u štićenom prostoru i vrsti prostora u kojem je instaliran sprinkler sustav, razlikujemo dvije vrste sprinkler sustava:

Mokri sprinkler sustav koristi se u prostorijama gdje nema opasnosti od zamrzavanja ili isparavanja vode.
Suhi sprinkler sustav u čijem se cjevovodu nalazi komprimirani zrak te se koristi u prostorijama sa niskim ili vrlo viskokim temperaturama.

Činjenice o sprinkler sustavima

 • gotovo eliminiraju smrtne slučajeve prilikom požara u objektima
 • smanjuju ozljede i gubitak imovine uzrokovane požarom za više od 80%
 • prilikom aktivacije sustava uvelike se smanjuje korištenje vode ali i šteta nastala u procesu gašenja požara u usporedbi sa gašenjem požara od strane vatrogasne službe
 • ne reagiraju na dim i kuhinjske pare te se aktiviraju samo u slučaju požara
Korištenje PP aparata

Vatrogasni_aparat_S9_ABC_s_bočicom

Protupožarni aparati su jednostavni uređaji , ali je tragikomično koliko je malo ljudi sposobno ih ispravno upotrijebiti.Nerijetko imamo priliku da nakon požara čujemo žalopojke i kritike na račun “neispravnih” aparata , a po pravilu se pokaže da su aparati bili ispravni, ali su pogrešno upotrijebljeni.

NAJČEŠĆE, DEŠAVAJU SE DVIJE SITUACIJE:

aparat je ispravan , ali ga korisnik nije znao aktivirati
aparat je ispravno aktiviran , ali je pogrešno upotrijebljen

Iako slični vanjskim izgledom, aparati se razlikuju jer se na različite načine aktiviraju i koriste u različitim situacijama. Najčešće se susrećemo sa dva tipa aparata, takozvanim “S” aparatima čije sredstvo za gašenje je suhi prah (soda bikarbona) i CO2 aparatima, čije sredstvo za gašenje je plin (ugljični dioksid). Sve se to može lijepo pročitati na naljepnicama aparata , ali kad je “frka” i kad adrenalin učini svoje, naljepnice malo pomažu.
Znači, kao prvo treba naučiti vizualnu razliku između ovih aparata, a da bi to i upamtili, trebamo se upoznati sa osnovnim principima njihovog rada.

O gašenju požara

Osnovna vatrogasna znanja i ispravna uporaba vatrogasnih aparata i priručnih sredstava u većini slučajeva sprečava nastajanje velikih požara.

Preko polovice dojavljenih požara pogasi se još prije dolaska vatrogasne postrojbe.

Pravila prilikom gašenja požara

 • vrata i prozore požarom zahvaćene prostorije držite tako dugo zatvorenim, dok nisu potpuno pripravni vatrogasci za gašenje
 • otvorite prozore na stubištu i u prostorima oko požara, tako da dim iz centra požara nesmetano može izaći u okolinu, te tako spriječi zadimljavanje stubišta
 • prilikom ulaska u prostoriju uđite pognuto i koristite vrata za zaštitu
 • pozor: opasnost od probojnog plamena
 • u klečećem ili puzajućem položaju približite se požaru, tako da se mlazom vode može precizno gasiti
 • počnite intervenciju na mjestu najveće opasnosti proširenja požara
 • vodeni mlaz usmjerite u žar, ne u plamen ili dim!
 • vodom gasiti samo onda, ako se može razaznati mjesto – objekt koji treba gasiti
 • gašenje treba povremeno prekidati, da bi se razišla vodena para i da bi se uočili gorući predmeti i stanje požara
 • Uvijek se držite zaklona!,
 • Obratite pažnju na probojni plamen i vodenu paru!
 • Kod zadimljenja napredujte puzajući po podu!
 • Pazite, da Vam je odstup osiguran.
 • Samo uz uporabu izolacionih aparata ulazite u jako zadimljene prostore.

Ako se požar ne može pogasiti raspoloživim sredstvima za gašenje, treba pokušati ograničiti požar na već zahvaćeni prostor.

 • od požara još nezahvaćene predmete otklonite iz požarom zahvaćenog prostora
 • nakon napuštanja opožarenog prostora iza sebe zatvorite vrata! Prije dolaska vatrogasaca ne pokušavajte “zračiti” prostor!
 • vrata u požarnom sektoru držite zatvorena, prvenstveno vrata prema stubištu
 • isključite klima i ventilacione uređaje, zatvorite požarne zaklopke
 • zatvorite plinske i naftne vodove, koji vode u prostoriju zahvaćenu požarom
 • boce sa stlačenim ili zapaljivim plinom na vrijeme izvucite na otvoreno ako nema pogibelji od eksplozije, tj. ako ugrijanu površinu boce možete uhvatiti golim rukama
 • promatrajte okolinu i ako su ugroženi letećim iskrama i plamenim jezicima, u susjednim zgradama i ugroženim prostorima zatvorite sve otvore kao što su prozori, vrata i otvori na potkrovljima. Po potrebi ugrožena mjesta hladite – vlažite, ako treba i mlazom vode s hidranta.
Zaštita od požara

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

Kod stambenih zgrada Zakonom o zaštiti od požara propisana je obveza provođenja mjera zaštite od požara.Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe.