Hitne intervencije

U većini slučajeva radi se o hitnim popravcima vodovodne i odvodne instalacije, kanalizacije, strojnom čišćenju kanala, instalacijama centralnog grijanja i hitneintervencijeelektroinstalacijama. Ovi radovi po svojoj naravi zahtijevaju hitnu intervenciju radi sprečavanja većih šteta na stanovima.

Temeljem zahtjeva suvlasnika ili predstavnika suvlasnika koje primamo telefonskim putem ili osobnim prijavama. ove kvarove treba hitno otkloniti, jer neotklanjanjem istih nastaje šteta na zajedničkim dijelovima zgrade.

Osim hitnosti intervencije na otklanjanju kvara u pravilu se radi o nedostacima koji su u podu ili zidu, te se ne može sa sigurnošću predvidjeti mogući zahvat. Ako se radi o instalacijama centralnog grijanja (ventili), intervencija mora biti žurna, jer se radi o velikim pritiscima vrele vode u mreži.

Kod elektroinstalacija intervencije su hitne radi sprečavanja eventualnih požara i sl.

Za hitne popravke, cijene radova utvrđene su cjenikom radova. Važno je ovdje naglasiti da su cijene radova izražene po jedinici mjere, tj. za m’, m2 , m3 , kom i dr. uključivo potrebno vrijeme za rad, te je time isključena mogućnost otezanja radova i obračuna dužeg vremena provedenog na otklanjanju nedostataka.