Ovršni postupak

“Dalmacija-Agent“ d.o.o., kao upravitelj , u ime i za račun suvlasnika, u slučaju neplaćanja pričuve pokreće ovršni postupak prisilne naplate dugovanja. Troškovi postupka provedbe ovrhe podmiruju se iz pričuve stambene zgrade.

Redovito plaćanje – redovito održavanje

Stambenu zgradu je moguće održavati na kvalitetan način jedino ukoliko je sačinjen kvalitetan godišnji program , temeljem kojeg se utvrđuje visina pričuve, uz predpostavku da svi suvlasnici u cjelosti i redovito uplaćuju pričuvu.

Prema našoj evidenciji prosječna redovna naplata kreće se od 85-95 % .Preostali suvlasnici ne plaćaju redovito , te je zbog toga nemoguće izvršiti sve potrebne i planirane radove na zgradi. Revolt suvlasnika koji redovno plaćaju pričuvu prema dužnicima je opravdan, a i Upravitelj često zbog neredovite naplate nije u mogućnosti, zbog nedostatka sredstava, izvršiti sve potrebne radove na zgradi.

Što je ovrha – ovršni postupak?

To je postupak u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu.

Tko je ovrhovoditelj?

Ovrhovoditelj je osoba koja podnosi prijedlog za ovrhu (vjerovnik).

Tko je ovršenik?

Ovršenik je osoba protiv koje se podnosi prijedlog za ovrhu (dužnik).

Na temelju kojih isprava ovrhovoditelj može predložiti ovrhu?

Na temelju vjerodostojnih i ovršnih isprava.

Koje isprave su vjerodostojne isprave?

Vjerodostojne isprave su: račun, obračun kamata, mjenica, ček, izvadak iz poslovnih knjiga i ovjerovljena privatna isprava.

Koje isprave su ovršne isprave?

Ovršne isprave su:
1. Ovršna sudska odluka (presuda, rješenje, platni nalog),
2. Ovršna sudska nagodba (nagodba sklopljena u postupku pred sudom),
3. Ovršna odluka arbitražnog suda, Vodič kroz ovršni postupak ,
4. Ovršna odluka donesena u upravnom postupku (rješenje, zaključak i nagodba donijeti od tijela državne uprave ili pravne osobe s javnim ovlastima),
5. Ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava,
6. Nagodba sklopljena pred sudovima časti pri komorama u RH,
7. Zadužnica.

Treba li sudska odluka biti pravomoćna da bi se mogla pokrenuti ovrha?

Ne uvijek. Za ovrhovoditeljeve tražbine u iznosu do 1.000,00 kn protiv fizičkih osoba, odnosno, do iznosa od 5.000,00 kn protiv pravnih osoba i obrtnika, ovrha se može pokrenuti i odmah nakon donošenja prvostupanjske presude.

PREDMET I SVRHA OVRHE

Što je predmet ovrhe?

Predmet ovrhe su sve ovršenikove stvari i prava na kojima se može provesti ovrha.

Što može biti predmet ovrhe?

Predmetom ovrhe može biti sva ovršenikova imovina: plaća, novac na računima, nekretnine, pokretnine, dionice, udjeli u trgovačkim društvima i sl., osim one imovine koja je zakonom izuzeta od ovrhe.

Koliko predmeta ovrhe može biti obuhvaćeno ovrhom?

Ovrhovoditelj može predložiti jedan ili više predmeta ovrhe odmah ili naknadno, sve dok njegova tražbina ne bude namirena u cijelosti.

Na kojoj ovršenikovoj imovini se ne može provesti ovrha?

Ovrha se ne može provesti na stvarima koji su ovršeniku fizičkoj osobi i osobama koje je on dužan uzdržavati nužne za život. Također se ne može plijeniti ovršenikova plaća do 2/3 njene visine, osim ako je riječ o tražbini s osnove uzdržavanja, kada se ovršenikova plaća može plijeniti do 1/2 njene visine; ne može se provesti na primanjima s osnove zakonskog uzdržavanja, invalidskog osiguranja, socijalne pomoći, dječjeg doplatka, nezaposlenosti i sl.

Može li se ovrha provesti na stvarima koje pripadaju bračnom drugu?

Da, jer su bračni drugovi sukladno zakonu suvlasnici u jednakim dijelovima svih pokretnina koje se zateknu u njihovoj kući, stanu, poslovnoj prostoriji ili drugoj nekretnini.

Što su sredstva ovrhe?

To su radnje s kojima se ostvaruje ovrhovoditeljeva tražbina.

Kako se provodi ovrha na ovršenikovoj plaći?

Ovrha na plaći provodi se dostavom rješenja o ovrsi ovršenikovom poslodavcu, koji je dužan iznos za koji je određena ovrha, ustegnuti od njegove plaće i isplaćivati ga ovrhovoditelju, sukladno rješenju o ovrsi.

Kako se provodi ovrha na nekretnini?

Ovrha na nekretnini provodi se zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđenjem vrijednosti nekretnine, njenom prodajom i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom.

Kako se provodi ovrha na pokretninama?

Ovrha na pokretninama provodi se njihovom zapljenom, procjenom, oduzimanjem od ovršenika i povjeravanjem na čuvanje ovrhovoditelju, trećoj osobi ili javnom komisionaru, njihovom prodajom i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom. Pokretnine se prodaju na javnoj dražbi ili neposrednom pogodbom, a njihova prodaja se može povjeriti i javnom komisionaru ovlaštenom za prodaju pokretnina.

Koje su pokretnine izuzete od ovrhe?

Ne mogu se plijeniti između ostaloga:
– odjeća, obuća, rublje i drugi predmeti osobne uporabe, posteljne stvari, posuđe, namještaj, štednjak, hladnjak, stroj za pranje rublja i druge stvari koje služe za zadovoljenje potreba domaćinstva ako su nužni ovršeniku i članovima njegova domaćinstva s obzirom na uobičajene uvjete života svoje društvene okoline,
– hrana i ogrjev za potrebe ovršenika i članova njegova domaćinstva za šest mjeseci,
– radna i rasplodna stoka, poljoprivredni strojevi i druga oruđa za rad koji su ovršeniku poljodjelcu nužni za održavanje poljoprivrednog gospodarstva u mjeri u kojoj je to nužno za njegovo uzdržavanje i za uzdržavanje članova njegova obiteljskoga domaćinstva, te sjeme za uporabu na tomu gospodarstvu i hrana za stoku za četiri mjeseca,
– alat, strojevi i drugi predmeti koji su ovršeniku obrtniku ili trgovcu pojedincu nužni za obavljanje njegove upisane djelatnosti, te sirovine i pogonsko gorivo za tri mjeseca rada,
– odličja, medalje, ratne spomenice i druga odličja i priznanja, vjenčani prsten, osobna pisma, rukopisi i drugi osobni spisi ovršenika, obiteljske fotografije, osobne i obiteljske isprave i obiteljski portreti…

Može li se provoditi ovrha na stanu  u kojem ovršenik živi?

Da, kao i na svim ostalim nekretninama u ovršenikovim vlasništvu.

Što je to prokazni popis imovine?

Ako je ovrha radi naplate novčane tražbine bila neuspješna jer se nisu našli predmeti ovrhe na kojima bi se ona mogla provesti, ili zato što su nađeni samo takvi predmeti koji očito nisu dovoljni za namirenje ovrhovoditeljeve tražbine s obzirom na njihovu neznatnu vrijednost, ovršenik mora, na ovrhovoditeljev prijedlog, podnijeti sudu popis svoje imovine – prokazni popis. Taj je popis ovršenik dužan sastaviti i podnijeti sudu u roku koji mu sud odredi, u protivnom mu se može izreći novčana kazna.

POKRETANJE OVRŠNOG POSTUPKA

Kako se pokreće ovršni postupak?

Ovršni postupak se pokreće podnošenjem prijedloga za ovrhu, sudu ili javnom bilježniku. Na temelju prijedloga za ovrhu, sud ili javni bilježnik donosi rješenje o ovrsi i dostavlja ga strankama.

Što ako ovršenik izbjegava primitak rješenja o ovrsi?

To ovisi o tome tko je ovršenik. Ako je ovršenik pravna osoba ili obrtnik kojemu se dostava ne može izvršiti na adresi označenoj u prijedlogu za ovrhu, sud će po službenoj dužnosti utvrditi adresu ovršenikovog sjedišta upisanu u odgovarajućem registru (sudskom ili obrtničkom) te pokušati dostavu na toj adresi. Ako niti na toj adresi ne bude moguće izvršiti dostavu, rješenje o ovrsi će se istaknuti na sudskoj oglasnoj ploči, a protekom osam dana od dana oglašavanja, dostava se smatra urednom. Za fizičke osobe dostava se mora osobno izvršiti, a ako to nije moguće, sud će ovršeniku postaviti skrbnika koji će ga zastupati u daljnjem postupku.

Kada se prijedlog za ovrhu podnosi sudu?

Prijedlog za ovrhu podnosi se sudu kada ovrhovoditelj raspolaže ovršnom ispravom.

Koji je pravni lijek na raspolaganju strankama protiv rješenja o ovrsi koje je donio sud?

Protiv sudskog rješenja o ovrsi, stranke (ovrhovoditelj i ovršenik) imaju pravo podnijeti žalbu, u zakonskom roku od osam (u nekim slučajevima u roku tri dana) od dana od primitka rješenja. žalba se podnosi sudu koji je donio rješenje o ovrsi.

Zadržava li podnijeta žalba daljnju provedbu ovrhe?

Ne. Ovrha temeljem ovršne isprave provodi se bez obzira na podnesenu žalbu.

Kada se prijedlog za ovrhu podnosi javnom bilježniku?

Prijedlog za ovrhu se podnosi javnom bilježniku kada ovrhovoditelj raspolaže vjerodostojnom ispravom.

Kojem javnom bilježniku se podnosi prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave?

Prijedlog za ovrhu podnosi se javnom bilježniku prema ovrhovoditeljevom izboru.

Koji je pravni lijek na raspolaganju strankama protiv rješenja o ovrsi koje je donio javni bilježnik?

Protiv rješenja o ovrsi kojeg je donio javni bilježnik, stranka može podnijeti prigovor u roku osam dana od primitka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je donio rješenje o ovrsi.

Kakav je postupak javnog bilježnika nakon primitka prigovora na rješenje o ovrsi?

Radi donošenja rješenja o ovrsi javni bilježnik će cjelokupni spis dostaviti sudu, kojim će se rješenje o ovrsi staviti izvan snage. Nakon toga započinje parnični postupak u kojem će stranke moći iznositi svoje tvrdnje i predlagati dokaze.

Zadržava li prigovor protiv rješenja o ovrsi javnog bilježnika, daljnju provedbu ovrhe?

Da. Postupajući po ovršenikovom prigovoru, sud će rješenje o ovrsi staviti izvan snage u dijelu koji se odnosi na ovrhu a postupak će se nastaviti na sudu

TROŠKOVI OVRŠNOG POSTUPKA

Sudske pristojbe

U ovršnom postupku plaćaju se sudske pristojbe čija visina se određuje prema vrijednosti tražbine koja se prisilno ostvaruje.

Koji su ostali troškovi ovršnog postupka?

Ostali troškovi ovršnog postupka ovise o vrsti ovrhe koja se provodi, odnosno predmetima i sredstvima ovrhe. Primjerice, kod ovrhe na pokretninama, ovrhovoditelj mora prethodno platiti trošak izlaska sudskog ovršitelja radi pljenidbe ovršenikovih pokretnina.
Troškove ovršnog postupka prethodno snosi ovrhovoditelj, a konačno ih namiruje ovršenik, zajedno s tražbinom koja se prisilno ostvaruje u ovršnom postupku.

Što ako ovrhovoditelj prethodno ne plati troškove ovršnog postupka?

U tom slučaju sud obustavlja ovrhu.

Što ako ovršenik nema imovine na kojoj bi se mogla provesti ovrha?

Ovrha se obustavlja.

Kada je ovrha uspješno dovršena?

Ovrha je uspješno dovršena kada ovrhovoditelj u ovršnom postupku u cijelosti ostvari svoju tražbinu.