Ponuda za upravljanje

 • izrada Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju svakom pojedinom zgradom,
 • izrada godišnjeg programa održavanja pregledom stanja stambene zgrade kod preuzimanja zgrade
 • u program radova uvrštavamo radove koji proistječu iz zakonskih odredaba, kao što su čišćenje dimnjaka, ispitivanje vatrogasnih aparata, gromobranskih instalacija i drugo,
 • pregledi zajedničkih dijelova zgrade , prema potrebi i po pozivu predstavnika suvlasnika
 • utvrđivanje visine sredstava zajedničke pričuve za zgradu
 • utvrđivanje vlasničkog dijela i visine doprinosa svakog suvlasnika
 • otvaranje žiro računa stambene zgrade
 • obrada i plaćanje računa za obavljene ugovorene radove kao i pogonske troškove – honorari predstavniku suvlasnika, čistačici, ( vođenje JOPPD obrazaca ) troškovi utrošene električne energije u zajedničkim dijelovima zgrade
 • priprema, tiskanje i dostava uplatnica za zajedničku pričuvu zgrade, priprema, tiskanje i slanje računa za zajedničku pričuvu zgrade za pravne osobe koje to zatraže.
 • ažurno vođenje knjigovodstva zgrade
 • opominjanje i utuživanje neplatiša u skladu s Međuvlasničkim ugovorom i u dogovoru sa predstavnikom zgrade
 • briga o redovnom održavanju zajedničkih dijelova zgrade
 • izrada troškovnika sa procjenom cijene potrebnih radova
 • pismeno upozoravanje suvlasnika na poslove koji se moraju obaviti iz sigurnosnih i drugih razloga
 • prikupljanje ponuda za poslove održavanja te ugovaranje istih
 • po potrebi uzimanje kredita radi osiguranja potrebnih sredstava za čuvanje vrijednosti zgrade ukoliko nisu dostatna sredstva zajedničke pričuve, a uz suglasnost suvlasnika i u skladu s Međuvlasničkim ugovorom,
 • informiranje o stanju računa (prihodi-rashodi) svakodnevno na upit predstavnika suvlasnika, mjesečno putem Internet stranica i godišnje u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svakom suvlasniku do konca ožujka mjeseca
 • koordiniranje radi etažiranja stambene zgrade i upis u knjige kad se za to stvore uvjeti
 • zastupanje suvlasnika pred sudom preko odabranog odvjetnika
 • sklapanje ugovora za iznajmljeni prostor, a u dogovoru sa suvlasnicima i predstavnikom suvlasnika
 • osiguranje zgrade kod Osiguravajućeg društva od štete prema trećim osobama, osiguranje od požara i izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, a u skladu sa programom održavanja i Međuvlasničkim ugovorom
 • stručna izrada procjena šteta po štetnim događajima, prijava osiguravajućem društvu
 • nadzor nad izvođenjem radova po štetnom događaju
 • nabavljanje protupožarnih sredstava, u skladu s programom održavanja,
 • i ostale poslove u dogovoru s predstavnikom zgrade ili većinom suvlasnika.

Compare listings

Compare