Upis u zemljišne knjige

Nakon donošenja izmjena i dopuna Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pristupilo se izradi pravilnika koji uređuje postupak povezivanja knjige položenih ugovora s glavnom zemljišnom knjigom. Taj pravilnik objavljen je u NN broj 60/2010. od 13.5.2010

Što je potrebno priložiti?

Prilikom podnošenja prijedloga potrebno je priložiti:

 • dokaz da je utvrđena građevna čestica, (npr. građevinska dozvola, rješenje o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine – parcelacija zemljišta)
 • izvod iz katastra zemljišta o nekretnini (posjedovni list i kopija katastarskog plana)
 • u slučaju ako se podaci zemljišne knjige i katastra o katastarskoj čestici ne slažu samo u odnosu na broj katastarske čestice, potvrdu nadležnog ureda za katastar o identifikaciji katastarske čestice
 • ako je katastarska čestica kao građevna čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi, odgovarajući geodetski elaborat – Usklađenje katastra i gruntovnice
 • međuvlasnički ugovor ili ispravu u kojoj su pobrojani svi posebni dijelovi nekretnine i nositelji prava na istima koju sačini upravitelj
 • podatke o podulošcima iz knjige položenih ugovora (KPU)
 • ispravu na temelju koje bi neupisani vlasnik posebnog dijela mogao zatražiti upis

Predmet postupka povezivanja

Predmet postupka povezivanja je:

 • upis katastarske čestice
 • upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni (etažni) dijelovi
 • upis posebnih (etažnih) dijelova nekretnina
 • upis prava vlasništva koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim dijelovima i pripacima
 • upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama
 • upis posebnih dijelova vraćenih ranijim vlasnicima po odredbama posebnog zakona

Tko pokreće postupak povezivanja?

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora pokreće upravitelj nekretnine i u njemu sudjeluje u ime svih suvlasnika.
Postupak povezivanja pokreće se pred sudovima i drugim nadležnim tijelima.
Postupak povezivanja može pokrenuti i bilo koji od suvlasnika nekretnine na kojoj postoji vlasništvo posebnih dijelova nekretnine, pri čemu je u takvom slučaju upravitelj dužan sudjelovati u postupku. Za zgradu u kojoj nije postavljen upravitelj, postupak povezivanja pokrenut će i u njemu sudjelovati vlasnici posebnih dijelova nekretnine.

Tko snosi troškove?

 • Troškove koji nastaju u postupku snose suvlasnici nekretnine
 • Troškovi se mogu podmiriti i iz akumuliranih sredstava pričuve
 • Ukoliko na računu pričuve nema dovoljno sredstava , suvlasnici su ih dužni osigurati kroz povećanje pričuve

Compare listings

Compare